CLIËNTENRAAD
         WET-WERK-BIJSTAND
                      

WERK en INKOMEN - WMO - PARTICIPATIEWET

BELEID

Wie zijn wij?

Onze volledige naam is " Stichting Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand Lingewaard".
De Cliëntenraad is een zelfstandige, onafhankelijke vrijwilligersorganisatie.

Voor wie?

Onze doelgroep zijn de mensen, van 18 jaar en ouder, met een laag inkomen onder de bijstandsnorm.

 • - Voor mensen, die geen werk hebben óf wel werken en te weinig verdienen en financiële ondersteuning nodig hebben, en afhankelijk zijn van een volledige bijstandsuitkering, een aanvullende of een bijzondere bijstandsuitkering.
 • - Voor mensen, die afhankelijk zijn van een WAO/WIA of AOW-uitkering of in een andere uitkeringsregeling zijn terechtgekomen en een uitkering ontvangen, die minder is dan de bijstandsnorm.
 • - Ook voor mensen met een beperkt arbeidsvermogen en afhankelijk zijn van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW’ers) en Niet uitkeringsgerechtigden (Nuggers).

NB: Jonggehandicapte mensen, die vóór hun 18e jaar of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben, kunnen misschien in de Wajongregeling vallen via een beoordeling door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten).

Wat doen wij?

De Cliëntenraad heeft twee taken:

1e. Ongevraagd schriftelijk advies geven aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) over onderwerpen, die het brede gemeentelijk beleid over de Participatiewet (werk en inkomen en bijstand) betreffen.

2e. Algemene belangenbehartiging van de inwoners van Lingewaard, die zijn aangewezen op maatschappelijke ondersteuning waar het betreft werk en inkomen.
Wij zetten ons in voor de maatschappelijke belangen van mensen met een uitkering (minimaal inkomen) en voor het bevorderen van cliëntenparticipatie in de gemeente Lingewaard, vanuit cliëntenperspectief en een breed scala aan ervaring en vakkundigheid.
In praktische zin ondersteunen wij de gemeente in haar streven om mensen mee te laten doen in de maatschappij. Hoe mensen mee kunnen doen kunt u ook lezen bij TOEGANKELIJKHEID.

Toelichting

 • Wij geven ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over (aanvullende en/of bijzondere) uitkeringen voor mensen met een laag inkomen.
 • Wij behandelen klachten van mensen met financiële problemen. Deze klachten kunnen uiteenlopen van bijvoorbeeld een vervelende behandeling bij de gemeente of over de procedure, die gaat over uitkeringen volgens de Participatiewet. Dat wil zeggen of de wet goed is toegepast.
 • Ook ondersteunen of bemiddelen wij bij klachten over een vervelende behandeling bij herplaatsing van de werkzaamheden of een werkplek op de sociale werkplaats(en) en/of op de dagbesteding(en).
 • Ook armoedebestrijding bij kinderen houdt ons bezig.

Samenwerking

Vanuit een zelfstandige en (politiek) onafhankelijke organisatie hebben wij een groot lokaal, regionaal en landelijk netwerk opgebouwd, waaruit wij onze informatie kunnen betrekken of waar wij problemen vanuit onze doelgroep kunnen bespreken om te komen tot een verbeterde wetgeving.
Indien nodig spreken wij in op Politieke Avonden van de gemeente om draagvlak te krijgen voor verbetering van politieke beleidsstandpunten.
Wij adviseren en/of ondersteunen mensen, die bij een bijstandsaanvraag problemen hebben in hun contacten (slechte communicatie) met de gemeente.

Wij verwijzen mensen met problemen voor persoonlijke hulp door naar:

 • Maatschappelijk werk bij algemeen sociaal maatschappelijke problemen (Rijnstad)
 • >Lees de folder
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning bij individuele ondersteuning (MEE) >Lees de folder
 • Onafhankelijke vertrouwenspersoon bij klachten (Zorgbelang Gelderland) >Lees de folder

Naar boven