CLIËNTENRAAD
         WET-WERK-BIJSTAND
                      

WERK en INKOMEN - WMO - PARTICIPATIEWET

Onze bijdrage

Het mensenvisje

Wij maakten gebruik van het inspraakrecht op een politieke avond en droegen daar een fabel over "Het mensenvisje" voor.

In deze fabel zijn allemaal woorden gebruikt, die in de hulpverlening erg gebruikelijk maar ongedefinieerd zijn. Zoals bijvoorbeeld:

    - maatwerk
    - vangnet
    - zelfredzaamheid
    - eigen kracht
In theorie goed bedacht, maar in de praktijk slecht toegepast. Door Japke-d. (Doutzen) Bouma, eindredacteur en columnist bij NRC Handelsblad, en ook bekend als schrijfster, worden dergelijke woorden als “jeukwoorden” betiteld. Altijd nog beter dan "fake-woorden". Waarvan akte.

Het coalitieakkoord 2018-2022 van de gemeente Lingewaard.

In de voorbereiding, na de verkiezingsuitslag in 2018, is de mogelijkheid geboden om ideeën, suggesties, adviezen, zienswijzen of anderszins in te dienen bij de gemeente. Een nieuw te vormen bestuur (college van B&W) kon deze inbreng al dan niet invoeren in een op te stellen coalitieprogramma. Op 22 mei 2018 vond de ondertekening plaats door de coalitiepartijen van het nieuw te vormen College. Door het nieuw gevormde College is een coalitieprogramma_2018-2022 opgesteld.

Toelichting
Een inclusief coalitieakkoord.

Wij, de Cliëntenraad WWB, willen graag een INCLUSIEF coalitieakkoord zoals dit in het "VN-verdrag Handicap" (Rechten van mensen met een handicap) volgens het Programma Onbeperkt meedoen! in de wet is vastgelegd.
Inclusief staat voor iedereen. Want iedereen, als inwoner van de gemeente Lingewaard moet mee kunnen doen in een sociale samenleving. De politiek: het college van B&W, tezamen met de gemeenteraad, moet hieraan concreet praktische oplossingen bieden.

Als adviesraad heeft de Cliëntenraad WWB, in het proces tijdens de coalitieonderhandelingen, hiervoor vier specifieke punten onder de aandacht gebracht die tot verbetering kunnen leiden in de sociale samenleving van de gemeente Lingewaard.

1e. Het VN-verdrag voor rechten van de mensen met een beperking moet extra aandacht krijgen en concreet uitgevoerd worden.
2e. In het kader van o.a. de “Meedoenregeling” en armoedebestrijding de grens van de 120% regeling naar 130% verhogen.
3e. In het beleidsplan “Met elkaar & voor mekaar” en in de “Beleidsnota vrijwilligers” worden burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk gepromoot. Initieer en faciliteer deze thema’s gemeentebreed  en beschrijf dit ook in een uitvoeringsplan “Sociaal Domein”.
4e. Beleidsplannen moeten daadkrachtig en concreet worden opgesteld. In een beleidsplan moet de ambitie, de doelstelling(en) en een visie duidelijk worden weergegeven.

In het proces van de coalitieonderhandelingen 2018 heeft de Cliëntenraad WWB deze 4 speerpunten, in een iets uitgebreidere versie, naar de gemeente opgestuurd.

Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe !

Dit is de slogan die de gemeente Lingewaard reeds geruime tijd voert.
In 2017 heeft gemeente Lingewaard dit in een beleidsplan "Iedereen doet mee" vastgelegd. Maar de vraag is of ook "iederéén ertoe doet"?

“Geen woorden maar daden!” wordt er altijd bij de voetbalclub Feijenoord gezongen.
Of een inclusieve samenleving, volgens het coalitieprogramma_2018-2022 van de gemeente Lingewaard, is gegarandeerd is in de praktijk nog onvoldoende vast te stellen.

Naar boven

onze adviezen

Naar boven